• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Продукти Frilo Модел на сградата

 

Frilo модел на сградата

    
n1Опростен метод на анализ на цялата сграда. Лесно и бързо оразмеряване на жилищни, офис и обществени сгради по интуитивен и разбираем начин. Прехвърлянето на геометрията и натоварването в оразмерителните модули спестява време, защото всички необходими данни за оразмеряването се прехвърлят от модела на сградата към оразмерителните модули.

  • Входните данни се създават по подобие на PLT модула, а възможността за копиране на етажите намалява времето за въвеждане на сградата.
  • Интуитивното и разбираемо представяне на прехвърлянето на натоварването и бързото оразмеряване на фундаментите улесняват работния процес.
  • Добре структурираното оразмеряване на компонентите благодарение на директното прехвърляне на данните към отделните модули увеличава ефективността на работа.
  • Интегрирани са Еврокодовеfbml_bg 
Geo-s1. Създаване на етаж

Етаж се създава като се изчертава контура на плочата, отворите, стените, колоните, гредите и т.н. и се задават съответни геометрични характеристики като дебелина или посока на предаване на натоварването. Стандартът, по който се оразмерява и материалите, се задават също в модула на модела на сградата.

Въвеждането на натоварването е улеснено чрез дефинирането на разпределени товари върху цял контур. Товарите се въвеждат заедно с данните за етажа. Има възможност да се зададат товарни състояния, които позволяват отчитането на товара на всяко поле още в анализа на натоварването. Възможно е също така задаването на концентрирани, линейни и температурни въздействия.

Собственото тегло на покрива и гредите, стените и колоните, се отчита автоматично.

2. Създаване на сграда

frilobm2-sСъздаването на нови етажи може да стане чрез копиране на вече съществуващи такива и модифициране на данните. Възможно е и етажите да се създават един по един, като се ползват DXF файлове. Може да се създават плочи и фундаменти на различни нива, непрекъснати вертикални компоненти извън контура на плочата и гредостени в рамките на етажа.

Върху сградата могат да се приложат и хоризонтални въздействия. Използвайки модула за генериране на ветрово натоварване WL, в модела на сградата се задава ветрово натоварване по посоки x и y според геометрията на сградата и избраните параметри. Товари от наклонени компоненти също се анализират в съответствие с изчислените вертикални товари и допълнителни товарни състояния за хоризонтални товари с ръчно въведени стойности на въздействия. Хоризонталните въздействия се разпределят последователно по укрепващите компоненти според отношението на коравините на огъване за всеки от етажите.

3. Анализиране на натоварванетоfrilobm3-s

Въздействията се анализират за всеки от етажите. Покривът се анализира във FE модула; определят се реакциите и се прехвърлят като въздействия върху долустоящите елементи. Анализира се следващия етаж и т.н. След анализирането на всички етажи се получават общите въздействия, действащи въху фундаментите. Анализът на товарите става винаги с нормативни стойности.

4. Оразмеряване на фундаментите

Програмата позволява предварително оразмеряване на фундаменти на база дефинирана носимоспособност на земната основа и минимални размери. Разпределението на хоризонталните натоварвания по укрепващите компоненти също се изчислява. В този анализ хоризонталните въздействия се разпределят по укрепващите компоненти според отношението на коравините на огъване за всеки от етажите.

В програмата за създаване на модела на сградата не може да се извършва оразмеряване на компонентите.

5. Оразмеряване на компонентите
frilobm5s
Отделните компоненти се оразмеряват в съответните оразмерителни модули. Прехвърлянето на данните се осъществява като селектираме съответния компонент в системната графика на модела на сградата. При трансфера към съответния оразмерителен модул се вземат геометричните данни на компонента и стойностите на нормативните му натоварвания.

В оразмерителния модул се генерират комбинациите на натоварване, подходящи за компонента и се извършва оразмеряването. Резултатите от оразмеряването се съхраняват индивидуално за всеки компонент.

6. Експортиране на армировката

След завършване на оразмеряването резултатите могат да се експортират.

Армировката, генерирана от програмите PLT, B5 и DLT, може да се експортира към CAD приложения, като например Allplan на Nemetschek и -isb cad- на Glaser.


    Приложение: 
 
GEO   Модел на сграда 
     
   

 nemetchek frilo logo За FRILO Software GmbH

    pdf_sm
Frilo - брошура
    download_button
Изтеглете демоверсия

 

  

 


 

  

  

 

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.