• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)


От първоначалните скици до управлението на сградите

Allplan като основа за интегрирано проектиране и BIM

Предизвикателствата, с които се сблъсква строителният бизнес днес и ще се сблъска в бъдеще, са много и от различно естество: проектите стават все по-сложни, а в същото време бюджетът и времето за проектиране и изпълнение намаляват. Все повече специалности се включват в процеса на проектиране и строителство. Нови норми за проектиране и допълнителни изисквания правят процеса, който изначално е сложен, още по-труден. Управлението на сградата по време на цикъла на експлоатация става все по-важен фактор.

Последиците от тези качествени промени са ясни: понижено качество на строителството, по-ниски заплати, по-ниска възвръщаемост на вложения капитал, по-голям законов риск и повишени разходи по време на експлоатацията.   

Решението: Allplan и BIM

Решението в тази неимоверно трудна ситуация може да се опише с три букви: BIM (Информационен модел на сградата). BIM на този етап е много актуална тема в строителния сектор.

Но какво е BIM и как работи в комбинация с Allplan? Информационният модел на сградата описва плавния процес на оптимизирано проектиране, изпълнение и управление на сгради и недвижими имоти. Всички участници в процеса се възползват от актуална, висококачествена и свободно достъпна информация относно проектирането, изпълнението и текущия статус. Целта на този метод е да направи процеса на проектиране, строителство и управление на сградите по-плавен и финансово целесъобразен.

BIM моделът може да се разглежда като дигитален прототип на сградата, който проектантите могат да използват, за да проверяват и съгласуват чертежите си и да проследяват какви ще са последиците от дадена промяна. Това изисква дигитален геометричен модел, който описва проекта до определено ниво на подробност, както и дигитален информационен модел, който е свързан с геометричния модел, за да може да бъдат добавени всички параметри, описващи материалите, поведението и всички други негеометрични свойства на елементите.

Дигиталният геометричен и дигиталният информационен модел (на дигиталния прототип) сега могат да се използват, за да оптимизират процеса на проектиране и строителство. За всички участници в този процес те предлагат по-добро разбиране на геометрията, както и симулации за енергийна ефективност на сградата, анализ на осветеността, оптимизиране на конструкцията или анализ на разходите за всички етапи на проекта.

Как Allplan поддържа BIM?

Интелигентната платформа на Allplan предлага идеална основа за BIM-ориентиран начин на работа. Allplan ви дава надежден 3D модел на сградата и има дългогодишни традиции в компонентно-ориентирания подход на проектиране. Програмата разполага с всички необходими компоненти, които са необходими за архитектурния и инженерния 3D модел. Компонентите и библиотечните елементи, на които могат да бъдат зададени атрибути, помагат на проектанта да изгради BIM модел на сградата.

Allplan дава възможност и за комбиниране на архитектурния и инженерния модел без загуба на данни. Разработени са над 50 формата за обмен на данни с други софтуерни продукти. Това включва IFC (IndustryFoundation Class) формат за обмен на 3D модели.

Информацията, която е заложена в модела на сградата в Allplan е основа за други важни BIM процеси, като например определяне на разходите, конструктивен анализ, анализ на енергийна ефективност. Връзката между геометрични и характеристики, свързани с материалите на компонентите, дава добра основа за остойностяване на сградата. Allplan подсигурява така наречения ‘round-trip engineering’, който позволява прехвърлянето на геометричния модел към програма за конструктивен анализ (Scia) и връщането на изчислителните резултати обратно в Allplan. Индикаторът за енергийна ефективност създава енергиен анализ на интелигентния модел на сградата в Allplan.

Директната връзка с Allplan Allfa – софтуер за управление на недвижима собственост, осигурява управление на сградата по време на целия цикъл на експлоатация.

Основни предимства на BIM-метода на работа с Allplan

  • Намаляване на законовия риск
  • Намаляване на разходите по време на експлоатация
  • Повишаване качеството на проектиране и строителство
  • Повишаване ефективността на проектирането
  • Повишаване на конкурентноспособността

Бъдете успешни с BIM 

Като архитект вие се нуждаете от свобода, за да осъществите творческите си идеи. Allplan и метода на работа BIM дават възможност, вместо да изразходвате ценното си време в повтарящи се, подлежащи на грешки рутинни дейности, да се концентрирате върху истинските задачи, свързани с проектирането на сградите – да експериментирате с различни варианти, да управлявате успешно големи и сложни проекти.

Като инженер вие трябва да представяте верни и подробни кофражни и армировъчни чертежи. За инженера всекидневната продуктивност има голямо значение. BIM позволява да инвестирате повече време за организацията на проекта, вместо да правите едни и същи неща по няколко пъти и да допускате грешки и несъответствия. Всички планове, изгледи и разрези се генерират директно от модела в Allplan.

С Allplan няма проблем да постигнете интеграция между чертожния и изчислителен процес на база на безпроблемната връзка между CAD и софтуер за конструктивен анализ.

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.