• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

bridge1962018

Allplan Bridge

Професионалното BIM решение за проектиране на мостове

Allplan Bridge е мощно софтуерно решение за параметрично моделиране на мостове във всички фази на проектирането - от първоначалната идея до завършения проект. Параметричният триизмерен модел предлага несравнимо удобство и гъвкавост по време на работа и значително намалява времето за проектиране. Проектирайте мостове по-ефективно:
  • Оптимизиран работен процес
  • Максимална гъвкавост и редуциране на риска от грешки при промени в проекта
  • Подобрен обмен на данни и работа в един инфомационен модел
Allplan Bridge е продукт, разработен в съответствие с изискванията на специалистите в проектирането на мостове от доказани експерти в тази област - Allplan Infrastructure team Graz.

Създаване на модел без компромиси. Параметричното описание на 3D модела на моста включва плана на пътя, местоположението на моста и необходимите напречни сечения, което прави конфигурирането на модела бързо и ефективно. Сложна геометрия, включително двойно огъната крива на оста на моста и променящо се напречно сечение може да се създаде бързо с помощта на текстово въвеждане и формули. Например: потребителят трябва да създаде едно типово напречно сечение и Allplan Bridge акуратно ще изчисли вариантите на напречното сечение в съответствие с дефинираните таблици или формули. По този начин лесно и бързо се създава целият 3D на моста.

Бързо прилагане на промени. Allplan Bridge помага да управлявате неизбежните промени, които се налагат по време на процеса на проектиране на моста. Параметричното описание на модел е идеална основа за прилагане на промени. Те се задават само в елемента, който се редактира и всички останали свързани елементи автоматично се адаптират. Например: ако оста на пътя се промени, цялата геометрия на моста ще се промени съответно. Ако само едни конструктивен елемент се промени, само елементите свързани с него ще се преизчислят.

Безпроблемен обмен на данни. Интегрирането на данните за пътя, които се използват при проектирането на моста се постига лесно благодарение на отворената облачна платформа на Allplan - Allplan Bimplus. Проектантът на моста само трябва да вземе необходимите данни за пътя и да ги отвори в Allplan Bridge. За да се улеснят инженерите, има възможност моделът да се прехвърли в програма за конструктивен анализ. След приключване на моделирането мостът може да се отвори в Allplan Engineering за довършване на кофражните и армировъчни планове. В сравнение с класическите CAD решения за 2D чертане, работата с Allplan Bridge е много удобна и специфично ориентирана към нуждите на проектантите на мостове. Това води до чувствителна оптимизация на времето за проектиране. Allplan Bridge е оптимизиран за работа на повече от един монитор, като автоматично адаптира работното поле към характеристиките на екрана.

Интелигентна база данни. Allplan Bridge използва вградена база данни, която непрекъснато регистрира модификациите по време на работа. Този подход е от полза за проекти, които имат дълъг период на проектиране, като осигурява надеждност на данните по време на целия период.

От модел до планиране на времето за строителство. Параметричният модел на моста, който се създава в Allplan Bridge, се подразделя на отделни конструктивни елементи. Така може да бъде прехвърлен в Allplan Bimplus и да бъде свързан с атрибути за време. По този начин лесно се дефинират и визуализират етапите на изграждане.

Техническа поддръжка от специалисти в областта на проектиране на мостове. Разработчиците на Allplan Bridge са експерти в областта на проектирането на мостове с повече от 30 години опит.

Нови функции в Allplan Bridge 2020-1

3D тангента за моделиране на напрегнати кабели
Allplan Bridge предлага няколко подхода на работа при моделиране на геометрията на напрегнати кабели, като резултатът може да е различни типове:  с непосредствена или последваща връзка, вътрешни и външни, надлъжни, напречни и вертикални, както и с нестандартна геометрия. Новият подход позволява още по-лесно дефиниране: зададени от потребителя 3D точки (пресечните точки на кабелите), създават тангентите на кабела в 3D  пространството, което е основата за изчисляването на геометрията с използване на зададените радиуси на кривина.
Натоварване от трафик
Натоварването от трафик се задава по много удобен начин. От една страна товарът се прилага автоматично на база на избраните норми. От друга, подходът за генериране на товар от трафик, който е имплементиран в Allplan Bridge позволява на потребителя да вземе под внимание всякакъв тип подвижен товар.
Линии на влияние
Анализът с подвижни товари в Allplan Bridge позволява отчитането на най-неблагоприятните ефекти, причинени от наличието на трафик. Подходът е на база на теорията за линиите на влияние. Крайният резултат се запазва като обвивна диаграма.

Оразмеряване на база на стандарти (Технически предварителен преглед)
След като се получат обвивни диаграми в следствие на глобалните ефекти върху конструкцията, потребителят може да осъществи оразмеряване на база на стандарти, за да определи необходимата армировка. След като се определи или зададе от потребителя необходимата армировка, програмата може да извърши проверки в крайно гранично състояние (ULS).
Премахване на елементи и товари
Временните конструкции са част от всеки процес на изграждане. В Allplan Bridge се отчита времето като четвърто измерение, когато това е зададено в етапите на строителство. Нова в тази версия е възможността да се отчетат тези конструкции не само геометрично, но и в изчисленията. Програмата анализира дефинирания план на строителство и групира всички необходими изчислителни задачи в автоматичен процес: дефиниране и актуализация на товарни състояния и деактивиране на елементи.
Съсъхване, пълзене и релаксация според AASHTO LRFD
Правилното отчитане на времевите ефекти е изключително важно при анализ на напрегнати стоманобетонни конструкции. В Allplan Bridge изчислението на съсъхване и пълзене на бетона и релаксацията на напрегнатата армировка е според стандартите и AASHTO LRFD.
Подобрени опции за преглед
Сложният 3D параметричен модел, създаден и изчислен в Allplan Bridge може да бъде визуализиран в два различни изгледа – геометричен модел с всички необходими детайли на моста и автоматично генериран от геометричния аналитичен модел, в който са включени само носещите конструктивни елементи. Геометричният модел на моста обикновено съдържа голям обем от информация. На разположение са няколко възможности потребителят да има общ преглед. Нови в тази версия са опциите за скриване на елементи от изглед. По този начин потребителят вижда само информацията, която му е необходима в момента.
Визуализация на товарите
Много различни товари се прилагат върху конструкцията по време на етапите на строителство или в процеса на експлоатация. Приложените постоянни товари могат да се генерират автоматично от геометричния модел, за всички останали товари (с изключение на подвижните товари) може да се използват стандартните типове – разпределен, концентриран и т.н. Товарите се прилагат в 3D върху геометричния модел и автоматично се прехвърлят в аналитичния. В новата версия товарите може да бъдат визуализирани. Това дава на потребителя още по-голям контрол върху входните данни.
Обмен на аналитичния модел
Аналитичният модел автоматично се извлича от геометричния и може да бъде качен в Allplan Bimplus. Това дава възможност за споделяне на данните с всички останали решения за анализ, свързани с Allplan Bimplus.


1.     Influence Lines

The moving load analysis in Allplan Bridge allows for considering the most unfavorable effects due to traffic. The approach is based on the theory of related influence lines allowing an easy and fast calculation. The final result is saved as an envelope.

 

2.     Code-Based Design (Technical Preview)

Once the global effects are calculated and the relevant envelopes have been created the user can perform code dependent design tasks to determine the required reinforcement content. Once the reinforcement content is calculated or manually specified, ULS checks can be performed. A 3D interaction surface (axial-force/biaxial-bending moment) is hereby calculated and intersected with the internal moment vector MRes giving the user the detailed information of the girder capacity.

 

3.     Element & Load Removal

Part of every construction process are temporary structures. In Allplan Bridge, the time as 4th dimension is considered when specifying the construction phases. New in this release is the possibility to consider these structures within the construction plan not only geometrically but also analytically. The product analyzes the defined construction schedule and assembles all necessary calculation tasks in an automated process, like load case definition, element deactivation, calculation actions and updating the summation load-cases.

 

4.     Creep, Shrinkage and Relaxation according to AASHTO LRFD

Particularly important for the construction stage analysis of prestressed and reinforced concrete structures is the correct consideration of the time-dependent effects. In Allplan Bridge the calculation of creep and shrinkage of concrete and relaxation of prestressing steel is code-compliant and now also available for AASHTO LRFD.

 

5.     Enhanced View Options

The complex 3D parametric model created and calculated in Allplan Bridge can be displayed in two different views. The first view visualizes the geometrical model with all the details defined while modeling. In the second view, the automatically derived analytical model reduced to the statically relevant components is displayed. Geometric bridge models usually contain a large amount of information. For the user there are several possibilities to keep the overview, nevertheless. New in this release are the options to use the isolation box or to “hide objects from the view” to display only the part of the structure in which the user is interested.

 

6.     Load Visualization

Many different loads can be applied on the structure in the construction sequence or in the final state. Superimposed dead loads can be derived automatically from the geometrical system and for all other loads (except traffic loads) standard load types can be used. Such as uniform load, point load, pressure load, and many more. The loads are applied in 3D on the geometrical model and automatically transferred to the analysis model. In the new version the loads can be also visualized. This gives the user a further control of the input.

 Tествайте пълната версия на Allplan Bridge >>

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.