• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

Frilo B8 Предварително напрегната греда


B8 е подходяща за изчисление на стоманобетонни греди, предварително напрегнати греди (дълговременен метод) или отделни напречни сечения. Софтуерът извършва всички необходими проверки за носимоспособност (включително за извънредни и земетръсни товари), както и проверки за експлоатационно състояние.

Норми: DIN EN 1992-1-1/NA, BS EN 1992-1-1/NA, EN 1992-1-1, PN EN 1992-1-1, ÖNORM B 1992-1-1. 

Типове греди:

- Греда с успоредни пояси
- Симетрична или асиметрична греда с подложки и вдлъбнатини
- Триъгълна покривна греда

Напречни сечения:

B8 позволява изчисляване на всички необходими напречни сечения. В допълнение към стандартните сечения, като:
- правоъгълно
- плочогредово - T
- двойно плочогредово - ТТ

Може да се дефинират всякакви типове компактни единично или двойно симетрични сечения.

Програмата има опция са подмяна на напречното сечение с изляни на място елементи като:
- монолитни плочи
- монолитни плочи с предплочи като кофраж и т.н.

Има възможност за задаване на удебелено сечение в зоната на опорите.

 
pdf  Изтеглете в PDF формат

    

1_2

Конструктивна система:

Гредата се изчислява в монтажно състояние, по време на складиране, като греда на две упори или като греда на две упори с конзола.

Проверки:

Крайно гранично състояние (USL):
- Огъване от надлъжна сила (вкл. поемане на опънна сила)
- Носимоспособност на срязване
- Странично измятане в стадий на експлоатация и стадий на монтаж (метод на Stiglat и Mann)
- Определяне на опънната армировка
- Анкериране на предварително напрегнатите кабели

Експлоатационно гранично състояние (SLS):

- Напрежения в бетона и армировката (prestressed steel, reinforcing steel)
- Ширина на пукнатини
- Деформация от избрана товарна комбинация в SLS
- Промяна в дължината в следствие на температурни въздействия, съсъхване и пълзене.
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.